Regulamin Sklepu

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te mogą być prowadzone wyłącznie w formie pisemnej, kierowane na adres Sprzedającego:

A2 JEWELLERY RYSZARD WĘSIERSKI
ul. Mariacka 40/41/1A
80-833 Gdańsk
NIP 8461014665
REGON 220381463

W przypadku rezygnacji przez Kupującego z możliwości poczynienia indywidualnych ustaleń odnośnie sposobu oraz warunków zawarcia umowy, zastosowanie mają zapisy przedmiotowego regulaminu, z zastosowaniem przepisów imperatywnych.
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GEM CRU

§ 1 Definicje

1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
2. Adres reklamacyjny:
A2 JEWELLERY RYSZARD WĘSIERSKI
ul. Mariacka 40/41/1A
80-833 Gdańsk
3. Dane kontaktowe oraz identyfikacyjne:
Ryszard Węsierski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „A2 JEWELLERY Ryszard Węsierski” wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5860154662, REGON 221813947.
Formy kontaktu:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:shop@gemcru.com
Za pośrednictwem telefonu: +48 791 00 77 91
Za pośrednictwem poczty tradycyjnej: na adres Sprzedającego wskazany powyżej.
4. Dowód zakupu – faktura, bądź paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z póź. zm.) i innymi stosownymi przepisami prawa.
5. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.).
8. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, także Przedsiębiorca na prawach konsumenta tj. osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
10. Kupujący – Konsument lub Klient.
11. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego, bądź siedziba Sprzedającego.
12. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia lub podmiot prawny obejmie rzecz w posiadanie.
13. Płatność – zapłata.
14. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
15. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
16. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
17. Przedmiot świadczenia – patrz przedmiot umowy.
18. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
19. Rezerwacja – złożenie zamówienia, z wyborem metody płatności jako „wpłata na konto”.
20. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
21. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gemcru.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
22. Sprzedający:
Ryszard Węsierski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „A2 JEWELLERY Ryszard Węsierski” wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5860154662, REGON 221813947.
Formy kontaktu:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: shop@gemcru.com
Za pośrednictwem telefonu: +48 791 77 00 91
Za pośrednictwem poczty tradycyjnej: na adres Sprzedającego wskazany powyżej.
23. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
24. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba dni roboczych lub tygodni.
25. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku, w przypadku Kupujących.
26. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
27. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta; przy czym za wadę nie poczytuje się różnic kolorystycznych produktu i jego elementów, jeżeli różnice te wynikają z właściwości urządzenia wyświetlającego obraz, co wpływa na prezentowane przez to urządzenie kolory czy intensywność barw;
c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
28. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
29. Newsletter – wysyłanie informacji reklamowej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. poczty elektronicznej, wiadomości SMS).
30. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj, ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§ 2 Warunki ogólne

1. Informacje zawarte na stronie www.gemcru.com nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c., lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.
2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i postanowieniami przedmiotowego regulaminem.
3. Miejsce wydania rzeczy nie musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w walucie polskiej (PLN) lub euro (EUR) (informacja o walucie znajduje się karcie produktu) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w momencie finalizowania zamówienia.
6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez Kupującego adres e-mail: informacji o zamówieniu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
b. dowodu zakupu w postaci elektronicznej faktury VAT, lub paragonu w postaci pliku pdf, na co kupujący wyraża zgodę, ponadto dowód zakupu jest każdorazowo dołączany do przesyłki.

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość. Sprzedający wskazuje, iż sposobem porozumiewania się z Konsumentem jest poczta elektroniczna, bądź tradycyjna.
8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: Google Chrome 55.0.2883.87 m, Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 50.1.0, Safari 5.1.10, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.gemcru.com, należy je wszystkie wyłączyć.
9. Sprzedający ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność m.in. za produkt, czy wszelkie nieprawidłowości w działaniu (lub jego niedostępności) sklepu w przypadkach, w których bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub wyłączenie odpowiedzialności. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do 100% wartości (ceny) przedmiotu umowy netto. Sprzedający nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne wymagalne od/przez Kupującego. Niniejszy zapis, nie może być w żadnych okolicznościach rozumiany, jako ograniczenie niezbywalnych uprawnień Kupującego.
10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie, a także zapisać się na Newsletter.
11. Organizowane przez Sprzedającego promocje nie łączą się ze sobą, chyba, że regulamin, bądź informacja mówiąca o promocji stanowi inaczej.
12. Wszelkie sprzedawane produkty, pomimo możliwości prezentacji ich w zestawieniu z innymi przedmiotami (np. na zdjęciu), stanowią jedynie przedmioty, których nazwa wskazana jest na karcie produktu.

§ 3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu lub poprzez kontakt telefoniczny (+48 791 77 00 91) możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący musi mieć aktywne konto poczty elektronicznej, i powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a. dodać produkt do koszyka;
b. wybrać rodzaj płatności;
c. wybrać miejsca wydania rzeczy;
d. wybrać rodzaj dostawy;
e. zapoznać się z doręczonym regulaminem oraz klauzulą informacyjną oraz potwierdzić fakt ich otrzymania, a także zaakceptować treść regulaminu i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (warunek konieczny);
e. złożyć zamówienie poprzez użycie przycisku „ Zamawiam z obowiązkiem zapłaty ”.
3. Kupujący w okresie następujących po sobie 90 dni może dokonać zamówienia nie więcej niż dwóch egzemplarzy jednego produktu. Okres 90 dni, liczy się od daty złożenia pierwszego zamówienia.
4. Zawarcie umowy z Kupującym następuje w drodze rokowań. Kupujący rozpoczyna rokowania poprzez złożenie swojej oferty (zamówienia) za pośrednictwem strony internetowej www.gemcru.com Sprzedający może przyjąć bądź odrzucić ofertę. Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową o przyjęciu, bądź odrzuceniu oferty. Za równoznaczne z przyjęciem oferty uznaje się także zmianę statusu zamówienia na „w realizacji”. Wysyłane automatycznie potwierdzenie złożenia zamówienia, nie może być traktowane jako oświadczenie o przyjęciu oferty.
5. Realizacja zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
6. Realizacja zamówienia (przyjęcie oferty) Kupującego może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze), jak również od aktualnego zaopatrzenia magazynu w produkt – Sprzedawca zastrzega sobie prawo aktualizacji stanu rzeczywistego magazynu do 3 dni roboczych od daty sprzedaży produktu w sklepie internetowym bądź stacjonarnym .
7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia. Jeśli termin wysyłki nie jest określony na karcie produktu oznacza to, iż Sprzedawca określi termin wysyłki droga mailową w terminie 3 dni roboczych.
8. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego sposobem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
9. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera (przedstawiciela przewoźnika) celem ustalenia czy dostarczona została ona bez uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń muszą one zostać odnotowane na formularzu reklamacyjnym przewoźnika w jego obecności.

§ 4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części; do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego (formularz ten dostępny jest także na stronie internetowej a2jewellery.com, a ponadto wysyłany drogą mailową wraz z regulaminem, po złożeniu zamówienia). Złożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, jest niezwłocznie potwierdzane przez Sprzedającego.
4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy (tj. złożenia oświadczenia zgodnie z wymogami prawa oraz postanowieniami regulaminu), umowa jest uważana za niezawartą.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8. Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (do wysokości najtańszego sposobu wysyłki, zaś w przypadku wyboru innego sposobu wysyłki aniżeli najtańszy Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów)
9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, a Sprzedający posiada możliwości techniczne i prawne do dokonania zwrotu w tenże sposób.
10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – a więc każdy przedmiot, co do którego konsument indywidualnie określa jego właściwości i wygląd;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 5 Rękojmia oraz procedura rozpatrywania reklamacji

1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b. żądać usunięcia wady.
8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 4 pkt 10.
13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
18. W terminach określonych w § 5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się § 5 pkt 15-16, z tym, że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
22. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

§ 6 Polityka prywatności, bezpieczeństwo danych osobowych oraz cookies

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Sprzedający – Ryszard Węsierski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „A2 JEWELLERY Ryszard Węsierski” wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5860154662, REGON 221813947.
2. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.gemcru.com/politykaprywatnosci

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce skutecznie zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. Sprzedający zastrzega jednak prawo do zmiany regulaminu z powodu istotnych zmian m.in. organizacyjnych, których podjęcie powoduje konieczność zmiany regulaminu.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin www.gemcru.com/regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
5. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowych lub pozasądowego rozwiązania sporów wskazanych przez Konsumenta. Jednocześnie Sprzedający informuje, o Platformie ODR (interaktywna strona internetowa stanowiąca jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozwiązać spór ODR ― Online Dispute Resolution) https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy według właściwości określonej w przepisach imperatywnych.

Regulamin wchodzi w życie 20.06.2021

Wyszukaj produkty dla Siebie

Zapytaj o szczegóły produktu